Τα Τμήματα Νομικής, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3559/τ.Β΄/22-8-2018), του Κανονισμού του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 3152/τ.Β΄/8-8-2019), της τροποποποίησης των αποφάσεων της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την επανίδρυση και την έγκριση του Κανονισμού (ΦΕΚ 3823/τ.Β΄/17-9-2021), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 όπως ισχύει.

Ως επισπεύδον Τμήμα ορίζεται το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ.

 

Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων νομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο του Κτηματολογίου

Σκοπό του ΔΠΜΣ αποτελούν:

α) Η διάνοιξη νέων οριζόντων σε αποφοίτους Τμημάτων Νομικής, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για την ερευνητική και, ιδίως, την επαγγελματική τους ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο».

β) Ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες και σφαιρικές νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές γνώσεις στον κατεξοχήν διεπιστημονικό τομέα του «Κτηματολογίου», έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και των σχετικών επαγγελματικών πεδίων. 

γ) Η ενθάρρυνση του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ για την ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο», έτσι ώστε να καλλιεργηθεί επαρκώς το συγκεκριμένο αντικείμενο από ακαδημαϊκούς δασκάλους και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και η τεχνογνωσία για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα στη χώρα.

δ) Η προώθηση συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

 

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ απαρτίζεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 από τα ακόλουθα μέλη:

Διευθυντής: Διαμαντόπουλος Γεώργιος 

Αν. Διευθύντρια: Μακρίδου Καλλιόπη

Μέλη: Ρίζος Ευριπίδης, Αρβανίτης Απόστολος, Ζάγκας Θεοχάρης

Επιπλέον στην ΕΔΕ συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών του ΔΠΜΣ για ετήσια θητεία.